Dagbesteding Auto Ante en privacy

Auto Ante biedt dagbesteding aan jongeren en jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), ASS en bijkomende (gedrags)problematiek. Kwaliteit, open communicatie en je veilig voelen zijn voor ons kernwoorden die er toe doen. Daar hoort een degelijk privacy beleid bij. Onde deelnemers moeten er vanuit kunnen gaan dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan en met wat de deelnemer in vertrouwen aan ons vertelt.

Auto Ante is transparant over de voorgenomen gegevensverwerking
Wij zijn transparant over de voorgenomen gegevensverwerking, leggen de noodzaak van de gegevensverwerking- en – uitwisseling uit, informeren deelnemers over hun rechten en stellen hen in staat deze uit te oefenen. Uitgangspunt is dat wij geen gegevens verwerken als de deelnemer hier iets op tegen heeft. We vragen expliciet toestemming als wij persoonsgegevens willen vragen of verstrekken waarop een professionele geheimhoudingsverplichting rust.

Hier zijn uitzonderingen op mogelijk, maar alleen als er sprake is van een zwaarwegend belang of een wettelijke bepaling die het mogelijk maakt gegevens zonder toestemming te verwerken. In dergelijke situaties motiveren wij onze handelwijze (en leggen deze vast in het cliëntdossier) en proberen wij desondanks zoveel mogelijk tegemoet te komen aan geuite bezwaren.

Auto Ante praat over deelnemers waar de deelnemer bij is
Uitgangspunt is dat waar overleg tussen professionals over een deelnemer noodzakelijk is, dit gebeurt in het bijzijn van en met instemming van de deelnemer. Er zijn echter situaties denkbaar waarin dit niet kan. Dit vraagt dan om een zorgvuldige afweging en moet altijd gemotiveerd worden. Deelnemers worden in zulke situaties in principe altijd vooraf geïnformeerd. Alleen als dit niet anders kan, gebeurt dit achteraf.

Wij zien vertrouwelijkheid als een waarborg voor de toegankelijkheid van de hulp- en zorgverlening en als randvoorwaarde voor de kwaliteit ervan. Dit betekent dat wij ons realiseren dat als deze garantie voor de jeugdige en zijn/haar ouders of verzorgers ontbreekt, dit hen ervan kan weerhouden om de benodigde hulp of zorg te zoeken en/of te aanvaarden, of om de informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor een kwalitatief goede jeugdzorg.

Gegevens overdracht
Verwerken persoonsgegevens: Deze is beschikbaar voor beide eigenaren en vallen onder ons eigen privacyreglement

Gegevens van andere organisaties: Persoonsgegevens die wij krijgen van andere organisaties worden vanaf het moment dat wij deze krijgen behandeld volgens ons eigen privacyreglement.

Netwerkoverleg: Hierbij vragen we de deelnemer aanwezig te zijn. Vooraf bespreken we wat wel en niet besproken wordt.

Gegevens uitwisselen: Middels een AVG toestemmingsformulier geeft de deelnemer      toestemming om gegevens uit te wisselen. Denk hierbij aan rapportages om aan te voldoen aan verplichtingen van opdrachtgevers.

Dossiervorming: In de cliëntendossiers wordt alleen noodzakelijke informatie bewaard. Denk hierbij aan:

 • Formulier nieuwe medewerker
 • Kopie ID
 • Intake formulier
 • Huisreglement met handtekening
 • Dit AVG-toestemmingsformulier
 • Indicatiebesluit
 • Verslagen multi disciplinair team
 • Ontvangen verslagen mbt de deelnemer
 • Logboek met dag-verslag dagbesteding

Dossier deelnemer

 • Alle gegevens zijn onderdeel van het dossier (papier, digitaal, info van anderen)
 • Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan worden deze gegevens vernietigd.
 • Deelnemers hebben recht op inzage en afschrift, correctie van gegevens, toevoeging van verklaringen en vernietiging.
 • We vragen niet meer persoonsgegevens dan voor ons noodzakelijk zijn.
 • We zijn open over de reden waarom wij persoonsgegevens verwerken.
 • We hebben begrip voor het niet verstrekken van persoonsgegevens door andere professionals als zij hier vanuit hun eigen privacyregels niet aan kunnen voldoen.
 • We maken een zorgvuldige afweging of het mogelijk is om gegevens te verstrekken in het belang van de deelnemer. Dit betekent dat wij de vraag van de ander serieus in overweging nemen en voor ons toepasselijke wetgeving, beroeps- en meldcodes ook actief gebruiken om tot een zorgvuldige afweging te komen om al dan niet te verstrekken.
 • We voelen ons verantwoordelijk om waar mogelijk bij te dragen aan oplossingen voor de probleemsituatie van deelnemer, ook als bepaalde gegevensuitwisseling niet mogelijk is. Dit betekent dat in situaties waarin wij tot de conclusies komen dat persoonsgegevens niet kunnen worden verstrekt, bijvoorbeeld vanwege professionele geheimhoudingsverplichting, wij bekijken of we op een andere manier kunnen bijdragen aan een oplossing voor de probleemsituaties of aan het voorkomen van escalaties van problemen. Wij zijn in staat om onze afweging te motiveren

Inzage
Vanaf 16 jaar heeft de deelnemer zelf als inzage in zijn/haar dossier en hetzelfde geldt voor zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, tenzij dit niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

Beroepsgeheim
Het beroepsgeheim van Auto Ante houdt in dat deze verplicht is tot geheimhouding van in vertrouwen verstrekte gegevens en dat betekent dat er is zwijgplicht geldt. Om die reden wordt alleen met toestemming van de client informatie aan derden verstrekt.

Er bestaan uitzonderingssituaties die doorbreken van het beroepsgeheim nodig maken. Zo mag er informatie worden verstrekt zonder toestemming aan behandelaars die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg en aan degene die optreedt als vervangen ver de hulpverlener voor zover deze gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of in geval van een wettelijke plicht/recht en/of onverwacht/conflict van plichten (zoals bij vermoeden huiselijk geweld de meldplicht geldt).

Wat betreft het doorbreken van het beroepsgeheim geldt: zo veel mogelijk in overleg met betrokkenen en alleen noodzakelijke informatie.

Afweging beroepsgeheim versus de zorg voor goede hulpverlening
Als het beroepsgeheim goede hulpverlening in de weg staat, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. Wij zijn in staat om onze afweging te motiveren. Basis hierbij is de vraag of een deelnemer het meest gebaat is bij zwijgen of spreken. Staat de actie in verhouding tot het doel? Is er geen minder ingrijpende actie mogelijk om hetzelfde te bereiken en bereiken we met deze actie het doel.